Daj si pivo
 Newsletter
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Udalosti
 Sociálne počítadlá
Košík:je prázdny
cena:0.00 €
 Novinky

Spustenie nášho eshopu.

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Biero s.r.o., so sídlom Pod Párovcami 7271/163, 92101 Piešťany.

 2. Predávajúcim je Biero s.r.o., so sídlom Pod Párovcami 7271/163, 92101 Piešťany.

 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope http://www.dajsipivo.sk je spoločnosť Biero s.r.o., Pod Párovcami 7271/163, 92101 Piešťany.

 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

 5. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 6. E-shopom je počítačový systém pripojený do siete internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia.

 7. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).

 8. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

 9. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.

Článok II.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné.

 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. 

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.  

 3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle ods. 4. tohto článku.

 4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol vo svojej objednávke, s informáciou o potvrdení objednávky kupujúceho.

 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.  

 6. Odmietnutie objednávky kupujúceho je elektronická správa alebo krátka textová správa predávajúceho, ktorou sa objednávka kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne neakceptuje.

 7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.

 8. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé údaje, napríklad nesprávny e-mail, nesprávny telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní. 

Článok IV.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť na dobierku a to platbou kuriérovi pri preberaní tovaru

 2. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  2. zľavu za opakovaný nákup,

  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

  4. zľavu pre veľkoodberateľov.

 3. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky (vzniku kúpnej zmluvy) zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, predávajúci o tom informuje kupujúceho s ponukou možnosťi čiastočných dodávok.

 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 


 

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe na dobierku (platba pri preberaní kuriérovi) sa účtuje poplatok za prepravu a balné v sume 5,- Eur.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od predávajúceho alebo dopravcu.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Reklamačný poriadok


 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku obsiahnutého v čl. IX Všeobecných obchodných podmienok bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 2. Kupujúci je povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky s týmto reklamačným poriadkom, s podmienkami a spôsobom reklamácie tovaru, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke príslušného elektronického obchodu predávajúceho a je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci (ďalej podľa podmienok tohto reklamačného poriadku), a zároveň sa naň vzťahuje záruka.

 5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste osobného odberu tovaru prípadne v sídle predávajúceho.

 6. Pre začatie reklamácie je kupujúci povinný predložiť tovar vrátane jeho príslušenstva a príslušnej dokumentácie (záručný list, doklad o zaplatení, prípadne návod, atď.) spolu s vyplneným formulárom na uplatnenie reklamácie oprávnenému zástupcovi predávajúceho.

 7. Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie tvorí prílohu č. 2 Všeobecných obchodných podmienok.

 8. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 1. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do miesta osobného odberu prípadne sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.

 2. Predávajúci alebo určená osoba vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 3. O Výsledku reklamačného konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru.


 

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

 2. Kupujúci je povinný:

  1. prevziať objednaný tovar,

  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

 3. Predávajúci je povinný:

  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. 

 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

 7. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

 8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto údaje budú bezodkladne zmazané.

 9. Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
  vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Martin Tokár , emailový kontakt :
  info@eco-term.net , na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Článok XIII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. XI bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

 4. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.12. 2018

INFORMÁCIE


 


 


 


 


 


 

Príloha č.1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: Biero s.r.o. , Orgovánová 2, info@dajsipivo.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar....................

  Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

  Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

   ..............

   Dátum ..............

   * Nehodiace sa prečiarknite.

   Príloha č.2

   VZOROVÝ FORMULÁR NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

   ( vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete reklamovať tovar v zákonnej dobe.)


    

   Adresát (predávajúci):

   Internetový obchod: http://www.dajsipivo.sk

   Spoločnosť: Biero s.r.o.

   So sídlom: Pod Párovcami 7271/163

   IČO: 52 057 607

   E-mailová adresa: info@dajsipivo.sk

   Telefónne číslo: +421 907 225 157

   Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru:

   Biero s.r.o.

   Pod Párovcami 7271/163

   92101, Piešťany

   Spotrebiteľ:

   Moje meno a priezvisko:

   Moja adresa:

   Môj telefón a e-mail:


    

   Uplatnenie práva z nesprávneho plnenia (reklamácia)

   Vážení,

   dňa …………………………som vo Vašom obchode http://www.dajsipivo.sk vytvoril objednávku (špecifikáciu objednávky pozri nižšie). Mnou zakúpený produkt však vykazuje tieto chyby (* tu je potrebné chybu podrobne popísať ).

   1. Dátum objednania/dátum doručenia:

   2. Číslo objednávky:

   3. Peňažné prostriedky za objednanie, prípadne i za doručenie, boli poslané spôsobom:

    (*)
    a budú vrátené späť spôsobom (v prípade prevodu na účet prosíme zadajte číslo účtu):

    (*)

   4. Meno a priezvisko spotrebiteľa:

   5. Adresa spotrebiteľa:

   6. Email:

   7. Telefón:

   (*)údaje doplňte.


    


    

   V (vyplňte miesto), dňa (doplňte dátum)


    

   (podpis)
   ______________________________________

   Meno a priezvisko spotrebiteľa


    

   Zoznam príloh:

   Faktúra za objednaný tovar č. (*)